Staletá Praha 25, 2/2009

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Jaroslav Podliska
Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze (předběžné sdělení)
SP 25, 2/2009, 2–15
Publikace výsledků záchranného archeologického výzkumu v Týnské uličce, v prostoru sousedícím se Staroměstským náměstím a Týnským dvorem, přináší nové informace k nejstarší raně středověké etapě osídlení této části Starého Města od 11. do počátku 13. století.
Klíčová slova — Praha – středověk – předlokační aglomerace – transformace – sídelní stratigrafi e – románská stavební konstrukce – materiální kultura
[pdf]

Jarmila Čiháková
Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu
SP 25, 2/2009, 16–25
Problematika stáří nejstarších terakotových reliéfních podlah v českých zemích se proťala s ikonografickými a technologickými otázkami, spojujícími tento projev drobného užitého umění s románskou architekturou a tehdejšími architekty.
Klíčová slova — podlahové dlaždice – keramické (terakotové) dlaždice – románské umění – Praha -Vyšehrad – Praha-Malá Strana – předrománský kostel – 11. století – předrománská kompozice – geometrická kompozice
[pdf]

Jan Havrda – Michal Tryml
Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby
SP 25, 2/2009, 26–46
Z pohledu archeologa a na základě archeologických výzkumů analýza vývoje středověkého kostela sv. Maří Magdalény od dob románské stavby na jeho místě do 17. století, doprovázená novými poznatky o klášterech magdalenitek a dominikánů, jimž kostel sloužil.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – klášter – kostel – magdalenitky – dominikáni – archeologický výzkum
[pdf]

Zdeněk Dragoun
Pražské románské domy po sedmi letech
SP 25, 2/2009, 47–53
Za sedm let od vydání knihy o románských domech se rozšířilo poznání pražské profánní architektury, ne tolik počtem objektů jako spíše jejich vypovídací hodnotou a novými historickými souvislostmi.
Klíčová slova — Praha – pražská sídelní aglomerace – architektura – podhradní dvorce – románské domy
[pdf]

Michaela Selmi Wallisová
Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici
SP 25, 2/2009, 54–65
Poznatky získané odbornou dokumentací části archeologicky odkrytých židovských hrobů ve Vladislavově ulici a jejich srovnání se hřbitovy židovských komunit v Evropě.
Klíčová slova — hřbitov – pohřebiště – archeologický výzkum – židovský – Praha – Nové Město pražské – geografi cko informační systém – hrob
[pdf]

MATERIÁLIE


Tomasz Cymbalak – Josef Řehák ml.
Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze
SP 25, 2/2009, 66–80
Ojediněle zachované a prozkoumané dílo z doby novověku, vypovídající jak o stavebním vývoji domu, tak o proměnách v hospodaření vodou na ploše malostranského městiště.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – novověk – archeologie – speleologie – studna – odvodňovací štola – odvodňovací systém
[pdf]

Martin Vyšohlíd
Keramické a porcelánové dýmky z Malé Strany
SP 25, 2/2009, 81–87
Analýza souboru keramických dýmek ze dvou velkých malostranských výzkumů.
Klíčová slova — keramické dýmky – novověk – datování – výroba – Praha-Malá Strana – Čechy
[pdf]

Miroslav Kovář – Martina Hrabová
Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském (Předběžná zpráva)
SP 25, 2/2009, 88–92
Bohatá profilace a zdobnost raně gotického konzolovitého prvku vzhledu krakorce může dokládat vysokou kvalitu profánní raně gotické architektury na Starém Městě pražském.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – architektura – krakorec – zdobená konzola – raná gotika – polovina 13. století
[pdf]

SDĚLENÍ


Martin Omelka
Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře ve Šporkově ulici čp. 322/III na Malé Straně v Praze
SP 25, 2/2009, 93–101
Letmý exkurz do historie, ikonografie a výsledků výzkumů bývalého kostela sv. Jana Křtitele v Oboře a hřbitova v jeho sousedství.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – Šporkova ulice – hřbitov – baroko – pohřební výbava (devocionálie) – ikonografie
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Pražský sborník historický
Kronika „Archeologický výzkum v Praze v letech ...“

část 1 – Pražská městská památková rezervace (PPR)
                                   — rejstřík autorský, 102–118
                                   — rejstřík místní, 119–131

AKTUALITY       [pdf]


M. Zachař
Konference «Křižovatky architektury a Střešní krajina»
SP 25, 2/2009,132–133

M. Tryml
Čtyřicet let Pražské archeologické komise
SP 25, 2/2009, 133–138

M.Šmolíková
Výstava «Cesta do hlubin města aneb 12 nej… objevů pražské archeologie»
SP 25, 2/2009, 138–140

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]