Staletá Praha 38, 2/2022

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

ČLÁNKY / ARTICLES


Jan Havrda – Pavel Taibl – Michal Tryml
Archeologický výzkum na zahradě Anežského kláštera v Praze
K poznání předlokačního osídlení severovýchodní části starého Města
SP 38, 2/2022, 239
Vyhodnocení archeologických výzkumů probíhajících na klášterní zahradě od 60. let 20. století eviduje pro dobu před založením kláštera v letech 1231–1232 pouze řídké periferní využití jejího pozemku, současně bylo příležitostí prezentovat předlokační lokality v blízkém okolí a ve zkratce načrtnout postup osídlování staroměstských říčních teras.
Klíčová slova — Čechy – Praha – Staré Město pražské – Anežský klášter – klarisky – archeologický výzkum – raně středověké osídlení – středověká keramika – pražská předlokační aglomerace
[pdf]

Zdeňka Sůvová — Petr Kočár — Romana Kočárová — Tomasz Cymbalak
Archaeozoological and archaeobotanical findings from the excavations at Národní Avenue in Prague
SP 38, 2/2022, 4065
Proměny konzumpčních strategií obyvatel jednoho novoměstského domovního bloku na základě výsledků environmentální části záchranného archeologického výzkumu na ploše nové multifunkční budovy DRN.
Klíčová slova — Praha – archeologický výzkum – interdisciplinární spolupráce – environmentální analýzy – archeozoologie – archeobotanika – středověké a raně novověké město
[pdf original EN]     /     [překlad do češtiny]

Jiří Fomín
Rudolfínské sluneční hodiny s planetními hodinami a gregoriánským kalendářem
Neznámý přístroj Erasma Habermela
SP 38, 2/2022, 6676
koncepce vzácného přístroje od dvorního hodináře rudolfa ii., dnes součásti inventáře zámku rájec nad svitavou, odráží dobu vrcholícího zájmu o astronomii, astrologii a nástupu gregoriánského kalendáře.
Klíčová slova — Praha – Erasmus Habermel – sluneční hodiny – mechanické přístroje – astronomie – astrologie – gregoriánský kalendář – Rudolf II
[pdf]

Michal Tryml
Jeden flútek český
SP 38, 2/2022, 7785
Nekvalitní náhražková mince z husitských časů byla nalezena v hrobě na pohřebišti kostela sv. Benedikta v pozici obolu mrtvých u skeletu, jehož radiokarbonové datování bylo stanoveno až mezi roky 1466–1644, a výrazná časová prodleva mezi ražbou mince a pohřbem tak otevírá řadu otázek.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – kostel sv. Benedikta – archeologický výzkum – vrcholně středověký hřbitov – hrob – flútek – obolus mrtvých – radiouhlíkové datování
[pdf]

Jarmila Čiháková
Opevnění jižního a východního obvodu raně gotického předchůdce dnešní Malé Strany
SP 38, 2/2022, 86157
Nepočetné nálezové situace dokumentované archeologickými a stavebněhistorickými výzkumy jsou podkladem pro rekonstrukci průběhu, stavební podoby a periodizace zděného opevnění nového města pod hradem Pražským z poloviny 13. století a jeho dalších úprav realizovaných do doby jeho zániku ve 2. polovině 14. století
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – 13. století – fortifikace – vyzděný příkop – věž – brána – hradba – parkán – komunikace – cubitus – stavební technologie
[pdf]

Miroslav Kovář — Martin Musílek
Domy s věží v Praze
Ke středověké zástavbě a dataci objektů čp. 400 až 403 v Rytířské ulici ve světle nejnovějších výzkumů
SP 38, 2/2022, 158179
Výsledky novějších výzkumů jednoho bloku domů na Havelském městě v Praze, původně patrně opatřených věžemi, přinášejí nový pohled na dataci zjištěných architektonických článků, díky němuž dospívají autoři k závěrům, že domy s věžemi vyrůstaly někdy v širším období kolem poloviny 13. století a že se na jejich výstavbě alespoň zčásti podílela lokální stavební huť.
Klíčová slova — Praha – Staré Město pražské – Havelské město – věžový dům – měšťanský dům – městská parcela – středověk – gotika
[pdf]

AKTUALITY       [pdf]


Ladislav Bartoš — Adam Černý — Kateřina Knotová — Anna Piskáčková — Jana Sodomková
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2021
SP 38, 2/2022, 180-188

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]