Staletá Praha 36, 2/2020

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Musílek
Majitelé – nájemci – podnájemníci
SP 36, 2/2020, 236
Typy nájemního bydlení na Starém Městě pražském prostřednictvím rozboru staroměstských berních knih a berních rejstříků z let 1427 a 1429 s přihlédnutím k bernímu rejstříku 1433/1434.
Klíčová slova — Čechy – Staré Město pražské – nové Město pražské – nájemní bydlení – nájemní smlouvy – městská společnost – prostorová mobilita – migrace – středověk
[pdf]

Helena Brožková – Hedvika sedláčková
Středověké sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
SP 36, 2/2020, 3759
Prezentace sbírky středověkého skla v Uměleckoprůmyslovém museu s těžištěm v darech Vojtěcha Lanny, s proveniencí, analogiemi a vyobrazením k jednotlivým sbírkovým předmětům, zejména z oblasti dutého skla.
Klíčová slova — Uměleckoprůmyslové museum v Praze – islámské sklo – středověké sklo – Vojtěch Lanna – Dagmar Hejdová
[pdf]

Naďa Profantová – Anna Plevová
Motiv postavy tančící v podřepu na ozdobě z 8. století ze severního okraje Prahy
SP 36, 2/2020, 6069
Na asfaltu náhodně ležící unikátní raně středověký článek z kování opasku byl podnětem pro drobnou materiálovou studii o skupině nálezů zejména z karpatské oblasti, které mají vztah dále na východ.
Klíčová slova — Čechy – kování opasku avarského typu – motiv nahé tanečnice – raný středověk – Praha
[pdf]

Petr Uličný
Kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze
Forma, funkce, význam
SP 36, 2/2020, 7094
Ojedinělá architektonická památka lucemburské doby, zaniklá před více než dvěma sty lety, stále vzbuzuje řadu závažných otázek jak ohledně její vnější i vnitřní podoby a jejího poměru k sousední samostatně stojící ostatkové věži, tak ohledně urbanistické geneze této části Nového Města, jejích ideových i formálních vzorů a významu ukazování císařských insignií a relikvií v kontextu duchovního života, festivit a politicko-mocenské reprezentace.
Klíčová slova — Praha – Nové Město pražské – Karlovo náměstí – kaple Božího Těla – středověk – lucemburská architektura – sakrální stavby – věž – císařské insignie – pašije – relikvie – ukazování ostatků – bratrstvo Obruče a kladiva – Karel IV. – Václav IV. – mistr Markvart
[pdf]

Gabriela Blažková – Šárka Křížová
Raně novověké a novověké nálezy skel ze dvou odpadních jímek z vnitřního dvora Salmovského paláce v Praze
SP 36, 2/2020, 95119
Fragmenty skleněných předmětů, z typologického i chemického hlediska různých kategorií, vypovídají o náčiní používaném v 17.–18. století obyvateli sousedního Schwarzenberského paláce na Hradčanech.
Klíčová slova — Praha – Hradčany – Salmovský palác – odpadní jímka – sklo – skleněný pohár – nodus – zrcadlo – baroko
[pdf]

Matouš Semerád – Pavel Taibl – Martin Musílek
Vývoj zástavby na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského
SP 36, 2/2020, 120142
Václavské náměstí s okolím je nejen jevištěm bouřlivého vzniku pražské obchodní „city“ na počátku 20. století, ale také svědkem prvních debat o zachování historických budov a z nich vyplývající meziválečné promyšlené výškové regulace hlavních tříd.
Klíčová slova — Nové Město pražské – architektura – konstrukční prvky – sekundární lokace prostoru – měšťanské domy – hliněná stěna – roubená místnost
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — tematický rejstřík,    143154

AKTUALITY


Ladislav Bartoš – Kristýna Kalousková – Kateřina Knotová – Anna Piskáčková – Matouš Semerád
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2019
SP 36, 2/2020, 155-163
[pdf]

Miroslav Kovář
První patro Velkopřevorského paláce na plánu z let 1725–1726
SP 35, 2/2020, 164-165
[pdf]

Helena Čižinská
Kříž nad Huascaránem : Vzpomínka na tragédii expedice Peru 1970
SP 36, 2/2020, 166-179
[pdf]

Helena Čižinská – Bohumil Chalupníček – Alexandra Křížová – Josef Hájek
In memoriam Ing. Jany Růžičkové
SP 36, 2/2020, 180-195
[pdf]

Linda Foster
Patrick Julian Foster známý i neznámý
SP 36, 2/2020, 196
[pdf]

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]