Staletá Praha 32, 2/2016

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Musílek
Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů
SP 32, 2/2016, 227
Životní dráha významného pražského měšťana a politika Šimona od Bílého lva posloužila jako podklad pro nastínění kolektivní biografie horní vrstvy městského obyvatelstva v pozdně středověké Praze.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – Šimon od Bílého lva – husitská revoluce – středověké město – venkovské statky – knihovny
[pdf]

Tomasz Cymbalak — Nela Hladíková Trachtová
Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze
SP 32, 2/2016, 2852
Prezentace drobných keramických votivních plastik podává přehled nalezených typů, informuje o technologii výroby a použité surovině a pokouší se přiblížit jejich producenty.
Klíčová slova — drobná keramická plastika – Praha – archeologický výzkum – řemesla – malé votivní předměty – hmotná kultura
[pdf]

MATERIÁLIE


Matouš Semerád — Jan Havrda
Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy
SP 32, 2/2016, 5372
Nález malostranské nájezdové rampy řetězového mostu Františka I. učiněný při běžné výměně inženýrských sítí prohloubil poznání této zajímavé industriální stavby.
Klíčová slova — řetězový most – industriální archeologie – 19. století – Praha – architektura – archeologický výzkum – stavební historie – Bedřich Schnirch
[pdf]

Miroslav Kovář — Veronika Staňková
K poznání středověké architektury kláštera cyriaků v Praze na Starém Městě
SP 32, 2/2016, 7383
Dílčí doplnění a upřesnění poznatků o stavebním utváření klášterního kostela sv. Kříže Většího získaných v rámci archeologického výzkumu.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – klášter cyriaků – kostel sv. Kříže Většího – operativní dokumentace – archeologický výzkum
[pdf]

Michaela Selmi Wallisová
Archeologický výzkum „Jámy“ na Novém Městě pražském
SP 32, 2/2016, 84108
Pod rušným místem v centru Prahy se ukrývá bývalá mokřina s bahnitými sedimenty zasypávaná ve 14. a 15. století domovním odpadem, který nám dnes přibližuje tehdejší módu a řemeslnickou zdatnost.
Klíčová slova — Praha – Nové Město pražské – mokřina – hrana říční terasy – středověk – archeologie – geologie – textil – usně – organika
[pdf]

Jan Zavřel — Miloš Komanec
Kolkované cihly z území Prahy 6
SP 32, 2/2016, 109121
Nově objevovaný fenomén historických kolkovaných cihel se úzce pojí s dějinami cihlářské výroby, v níž Praha 6 zaujímala přední místo.
Klíčová slova — Praha 6 – kolkované cihly – majitelé cihelen – cihlářské suroviny
[pdf]

SDĚLENÍ       [pdf]


Petr Chotěbor
Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci katedrály sv. Víta na Pražském hradě
SP 32, 2/2016, 122-129

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Archaeologia historica XXI–XL (1996–2015)
                                   — autorský rejstřík,    130134
                                   — místní rejstřík,        
135141
                                   — tematický rejstřík,  
141146
 

AKTUALITY       [pdf]


Ladislav Bartoš — Pavla Danešová — Veronika Koberová — Matouš Semerád — Hana Tomagová
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ú. o. p. v Praze v roce 2015
SP 32, 2/2016, 147-158

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (14)
Kostel sv. Štěpána a okolí
SP 32, 2/2016, 159160

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]


Miroslav Kovár
Raně gotické patrové jednotraktové křídlo bývalého Anenského kláštera v Praze
SP 32, 2/2016, 3. strana obálky