Staletá Praha 38, 1/2022

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

ČLÁNKY / ARTICLES


Petr Šámal
Josef Mánes a architektonický dekor Prahy 19. století
SP 38, 1/2022, 227
Mohutný rozkvět stavebního dekoru v pražském a českém prostředí v období historismů zásadním způsobem ovlivnil slavný malíř Josef Mánes, přičemž některé z jím užitých dekorativních typů se staly prvními realizacemi svého druhu nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.
Klíčová slova Praha – Josef Mánes – historismus – novorenesance – architektonický dekor – cyklus Život na panském sídle – slavnostní architektura – figurální vlys s průvodem postav – reliéfní figurální medailon – sousoší na atice – hermovka – slovanská archeologie – copánky – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně – rotunda sv. Kříže – Česká spořitelna – Vídeň – Ignác Vojtěch Ullmann – Silva Tarouca – Vojtěch Lanna ml. – Karel Svoboda
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85145688985

Petr Kitzler
Z Královských Vinohrad kolem světa a zpět
K životu a dílu malíře Josefa Kitzlera
SP 38, 1/2022, 2847
První novodobý text, který přináší spolu s bohatou obrazovou přílohou dosud neznámé informace o dnes téměř zapomenutém malíři Josefu Kitzlerovi, jehož obrazy inspirované exotickou Jižní Afrikou vzbuzovaly v meziválečném Československu značnou pozornost.
Klíčová slova Josef Kitzler – malířství – meziválečné české výtvarné umění – kulturní historie – orientalismus – Akademie výtvarných umění v Mnichově – S. V. U. Mánes – Moderní galerie v Praze – Německá akademie věd v Praze – první československá republika – protektorát Čechy a Morava – Královské Vinohrady – Jižní Afrika – Xhosové – Karel Kitzler – Václav Špála
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85145836992

Filip Wittlich
Od výstav ke sbírce
Výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze v letech 1905–1939 a vznik fotografické sbírky
SP 38, 1/2022, 4875
Úsilí pražského Uměleckoprůmyslového musea založit v období před druhou světovou válkou samostatnou fotografickou sbírku představovalo směr, kterým se řada jiných paměťových institucí vydala až ve 2. polovině 20. století.
Klíčová slova Praha – Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Rudolfinum – fotografie – miniatura – výstava – muzejní sbírka – Sto let české fotografie – 1939 – František Xaver Jiřík – Karel Vladimír Herain – Zdeněk Wirth – František Drtikol
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85145835157

Magdalena Kracík Štorkánová — Veronika Vicherková — Pavla Bauerová — Martin Hemelík — Dana Rohanová
Vesmírné i pozemské poselství mozaik Saura Ballardiniho 
Záchrana a restaurování mozaiky ‚Člověk dobývající nové horizonty vesmíru‘ a hledání nových perspektiv pro historické mozaiky v ČR
SP 38, 1/2022, 76115
Pojednání o uměleckých dílech Saura Ballardiniho v technice mozaiky na území české republiky s akcentem na mozaiku inspirovanou slavnou zlatou plaketou z vesmírných sond Pioneer 10 a 11 nabízí hluboký vhled do restaurátorské praxe i neobyčejného osudu umělce plného protikladů v běhu dějin 20. století.
Klíčová slova Praha – Žižkov – Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) – Sauro Ballardini – muzívní umění 2. poloviny 20. století – mozaika – tessera – mozaikové sklosmalty – konzervování – Akademie výtvarných umění – Ústředí uměleckých řemesel (ÚUŘ) – Ravenna – Oldřich Oplt
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85145700522

Aleš Mudra
Neznámé pozůstatky hlavního oltáře kolegiátního kostela na Vyšehradě z doby kolem roku 1600?
SP 38, 1/2022, 116121
Dvě vynikající dřevořezby představující sv. Petra a sv. Pavla, zakoupené v roce 2021 Muzeem hlavního města Prahy ze soukromého majetku, otevírají otázky po svém původu, objednavatelích a autorech v souvislosti s kulturními a společenskými proměnami Prahy na přelomu 16. a 17. století.
Klíčová slova Praha – Vyšehrad – kolegiátní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – Muzeum hlavního města Prahy – sochařství – kostelní vybavení – protireformace – rekatolizace – Johann z Altendorfu, děkan Vyšehradské kapituly – Innocenc Moniga, probošt vyšehradské kapituly – Andreas Hannewald z eckersdorfu, císařský tajný rada
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85145831539

SDĚLENÍ


Irmhild Heckmann
Exil ve vlasti
Pražské roky posledního pasovského knížete-biskupa Leopolda Leonharda z Thun-Hohensteinu
SP 38, 1/2022, 122155
[pdf]

Patrik Líbal
Damian Pešan, spolupracovník Josipa Plečnika a spolutvůrce Pražského hradu
K 135. výročí jeho narození
SP 38, 1/2022, 156160
[pdf]

AKTUALITY       [pdf]


Josef Holeček
Recenze – Richard Biegel: Město v bouři
Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970
SP 38, 1/2022, 161-167

Kateřina Houšková — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2021
SP 38, 1/2022, 167-172

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]