Staletá Praha 34, 2/2018

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Michael Rykl — Ladislav Bartoš
Příliš mnoho portálů a schodišť aneb Komunikační peripetie v domě čp. 506 a 507/I na Havelském trhu
SP 34, 2/2018, 249
Průzkum suterénních partií domu na Havelském trhu přinesl překvapivě detailní obraz středověké a raně novověké dynamické proměny zdánlivě obvyklého domu na obvyklé lokační parcelaci.
Klíčová slova— městský dům – rozdělení domu – komunikační schéma – stavební historie – Havelské Město – sklep – suterén – polosuterén – dispozice
[pdf]

Gabriela Blažková — Jan Frolík — Josef Matiášek
Zlatá ulička na Pražském hradě ve světle archeologických a historických pramenů
SP 34, 2/20187, 5068
Ve světle archeologických nálezů, ikonografických a písemných pramenů, historických plánů a výsledků stavebněhistorických průzkumů Zlaté uličky u Daliborky vyvstává toto proslulé zákoutí Pražského hradu v průběhu posledních pěti staletí jako živý urbanistický organismus.
Klíčová slova— Pražský hrad – Zlatá ulička – raný novověk / novověk – keramika – porcelán – parkán – střelci
[pdf]

Petr Uličný
Střešní architektura a renesanční make-up pražských měst za krále a císaře Ferdinanda I.
SP 34, 2/2018, 6995
Pohled na nejstarší veduty Prahy, zejména dřevořez Jana Kozla a Michaela Peterleho z Annaberku z roku 1562, ukazuje rozmach různorodých podob renesanční střešní architektury, jež s velkou pravděpodobností již od 20. let 16. století začala výrazně měnit obraz pražských měst.
Klíčová slova — Praha – renesanční architektura – pernštejnská architektura – veduta – altán – střešní štít stupňovitý s obloučky – střešní štít etážový – Ferdinand I. – Michael Peterle z Annaberku
[pdf]

MATERIÁLIE


Pavel Taibl
Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřeží
SP 34, 2/2018, 96111
Shrnutí dosud publikovaných staveb z málo používaného materiálu – místních břidlic, a to jak u budov, tak u úseků opevnění, otevřelo množství dalších otázek.
Klíčová slova — Praha – vrcholný středověk – Staré Město pražské – Nové Město pražské – ordovická břidlice – zděné stavby – raná gotika – opevnění – vyzdívka příkopu – měšťanská zástavba – stavební materiál
[pdf]

Veronika Koberová — Ladislav Bartoš
Výplně okenních a dveřních otvorů v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech
SP 34, 2/2018, 112130
Autentické okenní a dveřní výplně z barokní doby jsou mimořádně zachovanou ukázkou specifické skupiny snad neohroženější části památkového fondu.
Klíčová slova— Praha – Hradčany – kostel Panny Marie Andělské – baroko – okna – dveře – oratoř – sakristie – kapucíni – klášterní kostel – kování
[pdf]

Pavel Taibl
Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I
SP 34, 2/2018, 131149
Analýza archeologických nálezových situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověkého osídlení v těsném sousedství kostela sv. Benedikta, kdy můžeme rozlišit dvě fáze oddělené výstavbou staroměstské hradby na konci 1. poloviny 13. století.
Klíčová slova — Praha – středověk – město – měšťanský dům – stavební relikty – hmotná kultura – sociotopografická analýza – archeologický výzkum
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — autorský rejstřík (O–Z),    150169

AKTUALITY       [pdf]


Ladislav Bartoš, Robert Gája, Anna Kusáková, Matouš Semerád
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017
SP 34, 2/2018, 170-175

Zdeněk Lukeš
In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody (* 25. 12. 1942 Praha – † 2. 12. 2017 Praha)
SP 34, 2/2018, 176-178

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (16)
Koňský trh
SP 34, 2/2018, 179180

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]


Cena Patrimonium pro futuro a pražské památky
SP 34, 2/2018, 3. strana obálky