Staletá Praha 27, 2/2011

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

SLOVO ÚVODEM       [pdf]


Michal Tryml
Jubileum Huberta Ječného
SP 27, 2/2011, 2–4

STUDIE


Hubert Ječný
Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
SP 27, 2/2011, 5–13
Umělecko-historický rozbor stojící románské stavby, její datování a zařazení do kontextu českého románského stavitelství.
Klíčová slova — Praha – Dolní Chabry – středověk – románské stavitelství 
[pdf]

Tomasz Cymbalak – Michael Rykl – Matouš Semerád
Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů
SP 27, 2/2011, 14–44
Aktuální archeologický a stavebně historický pohled na dějiny a vývoj komplexu několika novoměstských domů, odkrytých rozsáhlým záchranným výzkumem u Spálené ulice v letech 2009–2010.
Klíčová slova — archeologický výzkum – Praha-Nové Město – předlokační aglomerace – Újezd sv. Martina – stavební historie – sklepy – gotická zástavba – památková péče
[pdf]

MATERIÁLIE


Jan Havrda – Anna Prokopová – Zuzana Cílová – Šárka Jonášová
Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina
SP 27, 2/2011, 45–59
Nález skleněné nádoby, tzv. kutrolfu přispívá k poznání hmotné kultury pozdně středověké Prahy. V rámci restaurování byly provedeny i chemické analýzy předmětu.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – Klementinum – archeologický výzkum – odpadní jímka – středověké sklo – kutrolf – restaurování a konzervace skla
[pdf]

Veronika Staňková
Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském
SP 27, 2/2011, 60–73
Nové informace o historické podobě jižního předpolí staroměstských hradeb od poloviny 12. do 17. Století se dotýkají i severní periferie středověkého židovského pohřebiště.
Klíčová slova — archeologický výzkum – Praha-Nové Město – předlokační aglomerace – Židé – hřbitov – pohřebiště – Újezd sv. Martina 
[pdf]

Jan Havrda – Miroslav Kovář
Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě
SP 27, 2/2011, 74–88
Předběžné vyhodnocení nálezových situací a především nálezů zlomků raně gotických žeber a fragmentu raně gotické okenní kružby umožňuje vyjádřit se k raně gotické architektuře této části Prahy.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – Klementinum – archeologický výzkum – raná gotika – architektonické prvky – dominikánský klášter
[pdf]

SDĚLENÍ


Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska
Hledání svaté Anežky České
SP 27, 2/2011, 89–103
Shrnutí historie archeologického hledání ostatků sv. Anežky České v Praze s výsledky nového výzkumu v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském v roce 2010.
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Průzkumy památek — výběr: Pragensia
                                   — autorský rejstřík, 104–107
                                   — místní a tematický rejstřík, 107–113

RECENZE       [pdf]


Jan Havrda
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011
SP 27, 2/2011, 114

Kristýna Peroutková Matějková
Wratislavia Antiqua 13, Wroclaw 2011
SP 27, 2/2011, 115–116

Matouš Semerád
Typologie obnovy, Praha 2011
SP 27, 2/2011, 116–117

AKTUALITY       [pdf]


H. Čižinská, Z. Dragoun
Jubileum Ladislava Špačka
SP 27, 2/2011, 118–120

P. Halík
Za Bohumilem Fantou
SP 27, 2/2011, 121–122

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (4)
Šítkovská vodárna a Vojtěšská čtvrť
SP 27, 2/2011, 123–124

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]