Obsah časopisu je dělen v několika rubrikách do tří částí.

Recenzované vědecké texty tvoří hlavní část časopisu. Jsou jimi obšírnější studie, v užším zaměření zpracované materiálie a zcela výjimečně uplatňovaná rewiew. V anonymním recenzním řízení je příspěvek zadán minimálně dvěma recenzentům doporučeným redakční radou. Autoři jsou povinni připomínky zapracovat do textu, případně písemně (elektronicky) uvést své námitky, pokud s připomínkami ze svého vědeckého pohledu nesouhlasí. Redakce zajišťuje výměnu názorů mezi autorem a recenzentem. Příspěvky do rubriky Studie jsou akceptovány v rozsahu do 50 NS, větší rozsah je zapotřebí konzultovat s redakcí. Autor je povinen přiložit popis obrazových příloh včetně jejich autorství. Pro cizojazyčné překlady český text úvodní anotace v délce cca 500–900 znaků pro uvedení čtenáře do problematiky či nástin cíle příspěvku a jeho řešení (překlad do angličtiny) a text závěrečného resumé v délce 1–4 NS přiměřeně délce textu (překlad do angličtiny či němčiny). Překlady zajišťuje redakce.

Druhou částí je Bibliografická služba, jejímž cílem je poskytovat současnému pragensiálnímu bádání i pro výkon úřednické agendy odkazy na dříve publikované informace k jednotlivým pražským movitým i nemovitým památkám, rozptýleně uveřejněné v různých odborných periodikách. U postupně zpracovávaných periodik jsou pořizovány výběrové rejstříky autorský, místní a tematický.

Třetí část tvoří drobné příspěvky typu aktualit a personálií, k nimž se řadí i drobné příspěvky v rubrice Sdělení, které neprocházejí recenzním řízením. Buď z důvodu malého rozsahu, nepatrného vědeckého posunu či proto, že jejich vědecký přínos už byl ve stejné či větší míře publikován na jiném místě.

Odevzdáním příspěvku redakci dávají autoři zároveň souhlas s publikací příspěvku na webu.

STUDIE – recenzované studie a články vycházející z původního výzkumu

MATERIÁLIE – recenzované stati vycházející z původního výzkumu

REVIEW – recenzované původní přehledové vědecké stati (nevycházejí z původního výzkumu)

SDĚLENÍ – nerecenzované kratší články, které nemusí vycházet z původního výzkumu; popularizace pro odbornou veřejnost

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA – průřezy jednotlivými publikačními tituly z hlediska evidence pragensií, autorské a věcné rejstříky

AKTUALITY – aktuální dění v oboru, společenské zprávy