profil časopisu

 

Staletá Praha je multioborový recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie z oblasti historie a vývoje Prahy, pražského kraje a jeho památek. Příspěvky v rubrikách Studie, Materiále, Review procházejí anonymním recenzním řízením. Rubrika (sekce) Bibliografie poskytuje přehled pragensií vyšlých v odborných časopisech a periodických sbornících v průběhu posledních 150 let. Časopis neuveřejňuje reklamy, je financován z rozpočtu vydavatele a institucionální podpory zřizovatele.

oblast působnosti:

 • historie a vývoj středověkého a novověkého města, vývojové trendy v národním i mezinárodním měřítku

 • nemovité objekty stojící i zaniklé, historická zeleň, sídelní celky; movité památky, díla výtvarného umění, předměty denní potřeby, archeologické nálezy

 • postup a výsledky stavebněhistorických, archeologických, technologických, uměnovědních, historických, archivních a přírodovědných průzkumů

 • objekty nalezené/nacházející se v kraji Praha, pražské i mimopražské provenience

 • objekty pražské provenience nalezené/nacházející se mimo kraj Praha v Čechách, v Evropě i ve světě a související s aktivitou pražských měšťanů, architektů, umělců a řemeslníků

cíl:

 • časopis určen pro českou a evropskou odbornou komunitu

 • publikace nových poznatků o objektech

 • poskytnutí srovnávacího materiálu pro městské lokality a kulturní centra zejména střední a západní Evropy

jazyk:

 • print: český s dvěma cizojazyčnými abstrakty. Před textem anotace vždy v angličtině (info EN), v závěru summary a popisky obrazových příloh buď v anglickém, nebo německém jazyce.

 • online: český jazyk, případně doplněno o německý, anglický, polský originál rukopisu.

rozsah:

 • stať – maximálně 40 NS textu (72 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury, abstraktů a popisek obrázků; odevzdání rozsáhlejších studií nutno v předstihu konzultovat s vedoucím redaktorem

 • anotace (abstrakt na začátku příspěvku) – cca 500–900 znaků

 • resumé/summary (abstrakt na konci příspěvku) – maximálně 15 % délky textu stati příspěvku

formát:

 • A4

 • zrcadlo 18 × 24,5 cm

 • plnobarevný

 • křídový papír

poplatky:

 • příspěvky nejsou honorovány

 • překlad obou abstraktů a klíčových slov hradí redakce

 • poplatky za licenční práva k obrazovým přílohám hradí redakce

 • překlad cizojazyčných příspěvků do českého jazyka hradí redakce.

autorství:

 • autory jsou pouze ti, kteří splňují kritéria autorství

 • kritéria pro přiznání autorství: krok 1 – významný podíl na koncepci článku, získání dat, analýza a interpretace dat; krok 2 – podíl na vypracování článku nebo jeho kritická revize (intelektuální vklad); krok 3 – autor se podílí na obou krocích

 • všichni autoři musí splňovat příslušná kritéria a žádný z těch, kteří se kvalifikují, nemá být z autorství vyloučen

 • bez nároku na autorství: získávání finančních prostředků; shromažďování údajů; obecný dohled nad výzkumnou skupinou; „hostující autor“ uvedený pro svou senioritu, pověst či vliv; „dárkový autor“ uvedený z důvodu osobní přízně nebo za platbu

identifikace autorů:

 • na konci příspěvku uvedena jména všech autorů včetně akademických titulů, zaměstnavatele, kontaktních adres včetně elektronických.

 • pro každou jednotlivou obrazovou přílohu autoři dodají jméno autora a zdroje obrázku.

zdroj financování a návaznost příspěvku:

 • na konci příspěvku uveden zdroj finanční podpory

 • pokud příspěvek vznikl řešením úkolu vědy a výzkumu, na konci příspěvku uvedena identifikace výzkumného projektu

původnost příspěvku:

 • práce musí být originální, nikoliv plagiátem (opisování cizího autora) či opakováním (duplování vlastních prací)

 • dosud nebyla zveřejněna jinde v žádném jazyce

 • není objektem vícenásobného podání (nebude posuzována v jedné době ve dvou redakcích)

Praha:

 • v 10.–17. století jedno z ústředních kulturních a mocenských center střední a západní Evropy (sídlo českých knížat, králů a římských císařů)

 • kraj Praha dnes zaujímá 496 km2, jeho historické centrum je památkou UNESCO