Staletá Praha — pokyny pro autory

 

Autor ručí za věcný obsah příspěvků a za to, že příspěvek ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění.

Články přijímá redakce na adrese:
Redakce časopisu Staletá Praha
Na Perštýně 12
110 00 Praha 1
e-mail pro přijímání příspěvků: staletapraha@npu.cz

zásilky přesahující objem 10 MB prosíme posílat Úschovnou

Redakce články přijímá plynule, uzávěrky jednotlivých čísel nejsou vyhlašovány. Druhé číslo ročníku bývá věnované převážně výsledkům archeologických výzkumů.

Autorské příspěvky ve Staleté Praze se dělí na 6 typů dle rubrik uvedených ve struktuře časopisu

Každý rukopis zaslaný do redakce pro rubriky Studie, Materiálie a Review prochází recenzním řízením. Rukopisy jsou posuzovány minimálně dvěma recenzenty. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován pracovníky redakce, první redakční připomínky adresované autorovi jsou formulovány písemně na základě vyjádření redakční rady a recenzentů. Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit recenzentovy připomínky do textu. V případě nesouhlasu s připomínkou má autor možnost písemně obhájit své odborné stanovisko v komentáři k recenznímu posudku. Výsledek recenzního řízení vyjadřuje názor redakce.

Pro rubriku Sdělení mohou být přijaty i kratší články, které recenzovány nejsou a u kterých nepublikujeme cizojazyčné abstrakty.

V kompetenci odpovědného redaktora časopisu je zhodnocení odborné úrovně textů a doporučení pro redakční radu, konečné rozhodnutí o publikaci textů a konečné rozhodnutí o skladbě čísla. Redakční rada doporučí výběr recenzentů jednotlivých příspěvků a projednává skladbu čísla.

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři článků obdrží 1 (příspěvky nerecenzované) či 2 (příspěvky recenzované) výtisky daného čísla a separát v elektronické podobě .pdf.

Prohlášení autora (.doc)

více:

Formální požadavky obecné


Text je nutné předat/poslat v elektronické podobě. Přijímány jsou rukopisy v textovém formátu Word (doc, docx, rtf). Možno doplnit jedním výtiskem. v normalizované podobě.

Tělo textu neobsahuje obrazové přílohy, pouze odkazy na ně na vhodném místě v textu. Obrazové přílohy (obrázky, foto, plány, tabulky, grafy apod.) jsou dodány samostatně (viz níže).

Jména a názvy v celém textu shodně. U cizích místních jmen je možné použít zavedené české přepisy a při prvním použití uvést v závorce název v původním jazyce.

Zkratky při prvním použití vypsat popř. na konci příspěvku uvést Seznam zkratek. Nepoužívat zkratky pro rok (r.) / v letech (v l.), ale vypisovat je slovně. Stejně tak omezit používání zkratek typu býv., zvl., pův., pod. a dalších.

V sazbě nejsou odsazovány začátky odstavců (ani tabulátory ani mezerami), znakem pro další odstavec je enter na konci odstavce. Proto enterem ukončovat výhradně odstavce.

Nepoužívat formátování textového editoru (styly pro nadpisy, odstavce, dělení slov apod.).

Mezera – mezi slovy je vždy jen jedna. Po zkratce či řadové číslici s tečkou následuje vždy mezera: čp. 518, 9. století.

Závorky a uvozovky se píší těsně u slova uvnitř závorky či uvozovek: (slovo) "slovo". Pokud se setkají dvě závorky ...) (..., je vhodné text přeformulovat. Dle povahy textu lze spojit do jedné.

Rozlišovat krátkou pomlčku a spojovník. Pomlčka není spojovník.

 • Pomlčka (krátká) – s mezerou před i za: slovo – slovo (slovo mezera pomlčka mezera slovo). Ctrl + Numlock minus (vpravo nahoře)

 • !! Ale: u intervalů od-do (stránek, roků, mezi daty) mezery u pomlčky nejsou číslo–číslo (číslo pomlčka číslo) (1257–1306; 1. srpna–1. září).

 • Spojovník se píše bez mezer vždy: pochybujeme-li. U názvů správních celků se nepoužívá pomlčka, ale spojovník: Praha-Vršovice, Praha 4-Krč. Klávesa vlevo od pravého Shift. Je-li při plynulém psaní spojovník použit bez mezer, zůstává spojovníkem. S oběma mezerami je spojovník automatickou opravou (zpravidla aktivovanou) automaticky změněn v krátkou pomlčku.

Kurzivu užívat v textu stati a) u názvů časopisů, knih, katalogů, výstav, uměleckých děl, b) latinských termínů a frází. Kurziva by měla být jen pro uvedení díla v prvním pádě, pokud je název změněn skloňováním, už to není název díla.

Uvozovky vyznačují jen citáty (bez kurzivy). Kurzivu s uvozovkami nepoužívat.

Některé používané kódy:

pomlčka dlouhá

Alt + 0151; nebo Alt + Ctrl + Num. minus

hvězdička u data narození

*

Num *; nebo Alt + 42

křížek u data úmrtí

Alt + 0134 nebo Symboly

krát (často při rozměrech)

×

má samostatný znak, není rovno x (iks), vybrat ze Symbolů

pevná mezera

 

levý Alt + 0160

 

Formální požadavky na příspěvky


Součásti příspěvku:

Recenzované příspěvky:

Nerecenzované příspěvky:

rubriky Studie, Materiálie, Review

rubriky Sdělení, Aktuality

1. Stať

1. Stať

2. Seznam literatury a pramenů

2. Seznam literatury a pramenů

3. Seznam a popis obrázků

3. Seznam a popis obrázků

4. Anotace (důraz na cíle práce)

5. Klíčová slova

6. Podklad pro cizojazyčné resumé (důraz na výsledky)

7. Obrázky

7. Obrázky

8. Údaje o autorech (textu i obrázků)

8. Údaje o autorech (textu i obrázků)

9. Eventuálně návaznost na výzkumný projekt

Rozsah vlastní stati:

Studie, Review – 8–až 40 NS textu (72 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury, abstraktů a popisek obrázků

Materiálie – min. 4 NS (1 NS – normostrana = 1800 úhozů)

Rozsah vlastní stati:

Maximálně 10 NS

ad 1. Stať

Odkazy v textu na a) literaturu, b) prameny, c) poznámky pod čarou, d) obrázky, e) internetové zdroje.

ad 1a. Odkazy na literaturu

V seznamu literatury se nemohou objevit citace, na které není odkaz v textu.
Odkaz na literaturu umístit do hlavního textu, nikoliv do poznámky. Plná citace je uvedena v seznamu literatury na konci článku.

Odkaz v závorce ve větě.

 • Příklad: .. shledal metodickou pochybnost (Ludvíkovský 1972, 15), ….. části kostí obou světců byly vloženy do drahocenných herem (Bock 1858, 9–10; Legner 2003, 173).

V případě spoluautorů (Příjmení lomítko Příjmení).

 • Příklad: .. s trojchórovým závěrem dle příkladu z Burgundska (Čiháková/Kovář 2006, 15).

 • V případě více než 3 spoluautorů Příjmení et al. mezera rok.

Příjmení standardně minuskulí = běžné, netučné písmo (Podliska) a podložit barevně. Do kapitálek převede redakce při sazbě.
Nepoužívat zkratku pro stránku (s, str.).

 • Příklad: (Vilímková/Líbal 1969, 25–89)

 • Výjimka: (Borkovský 1970, 125 obr. 17 – tj. obrázek 17 na straně 125; pro jednoznačnost může být i obr. 17 na s. 125).

V odkazech na rozsáhlá editorsky náročná díla (např. umělecko-historické topografie, lexikony) citujeme přímo autory a názvy jednotlivých hesel, pokud je známe.
V seznamu literatury se nemohou objevit citace, na které není odkaz v textu.
Pokud se odkaz vztahuje k textu v poznámce pod čarou, patří spolu s ním do poznámky pod čarou.

ad 1b. Odkazy na archivní prameny bez autora

Odkazy na archivní prameny, které nemají autora a nelze je citovat způsobem identickým s odkazem na literaturu, jsou zpravidla v poznámkách pod čarou, zejména listiny i s místem jejich uložení.

Odkazy na edice pramenů, SHP apod. řadíme do odkazů na literaturu, pokud je uvádíme pod názvem editora, či pokud jich je citováno menší množství než čtyři. Obecně lze doporučit, že do seznamu pramenů řadíme pouze takové tituly, které nejsou tištěné a mají povahu archiválie (nerozhoduje rok vzniku). Odkazy na edice je možno umístit do textu, např.: …… papeže Sixta II. (Pešina z Čechorodu 1673, 436; RBM V/4, 774, č. 1740; Schmid 2011, 167).

Odkaz na prameny (míněné heuristicky výhradně originální archiválie, uložené kupř. ve státní archivní síti):

zkratka archivu, zkratka fondu, evidenční číslo archiválie, resp. archivní jednotky /dle kontextu příspěvku a rozsahu čerpaných heuristických pramenů, minimální nutný údaj základní archivní jednotka, ideální je pořadí inv. č.; signatura, karton/.
Příklad: ... MZA Brno, RA Dietrichštejnů, kart. 9.
Příklad: ... Cestovní deník L. Šlika, fol. 34b. (Citaci v seznamu pramenů viz citační úzus).
Lze použít rovněž zkratku pramene na způsob odkazu literatury.

ad 1c. Poznámky pod čarou

Vkládají se výhradně automatickou wordovskou funkcí, jsou automaticky vázány s číslem poznámky připojeným do textu standardním postupem. Automatické číslo poznámky se vkládá vždy za slovo bez mezery, za čárku či za tečku za větou také bez mezery. Vzhledem se odkaz neliší od horního indexu slovo.5, liší se ale způsobem vložení, který je třeba dodržet. Velikost písma automaticky 10, při kopírování na 10 upravit.

ad 1d. Odkazy na obrázky

Obrázek bez vazby s textem (bez odkazu v textu) nebude uveřejněn.
Odkazy na obrázky jsou zakomponovány do textu stati.

 • Příklad: … s kamennou konstrukcí (obr. 25), stavěnou .....

Čísla obrázků musí v textu plynule narůstat, nesmí být zpřeházená. Číslování musí vždy jít vzestupně. Čísla se obrázkům přidělují nejdříve v textu, podle postupných odkazů v textu, pak teprve se očíslují obrázky.

ad 1e. Odkazy na internetové zdroje

Má-li text autora, pak shodně jako u literatury odkazy přímo v textu. Pokud je uveden rok sepsání či vložení na internet, pak s rokem, pokud není, bez roku. Příklad: (Benda on-line 2007), (Slavík on-line).

Pokud text autora nemá, tak buď shodně jako u pramenů bez autora do poznámky pod čarou nebo lze použít zkratku na způsob odkazu literatury Příklad: (Žďár nad Sázavou on-line). Odkaz na internet v poznámce pod čarou: adresa stránek ohraničená špičatými závorkami <https:/...>, datum vložení.

ad 2. Seznam literatury a pramenů – citační úzus

Citační úzus časopisu uveden na vlastní samostatné položce v menu Home.

ad 3. Popis obrázků

Název obrázku: Příklad: Obr. 1. Vše tučně. Obr tečka mezera číslo tečka.

Odkazy na barevné rozlišení, šrafy apod. zvýraznit tučně.

 • Příklad: modře zdivo raně gotické starší; husté křížkování gotická fáze; 1 – ohradní zeď.

Popisy ilustrací musejí obsahovat údaj o autorství, bez něho nemůže být obrázek do časopisu zařazen. Součástí autorského údaje je i rok pořízení obrázku. Odkaz na autorství v závorce na konci popisky dvěma způsoby:

 • pro krátký odkaz: autorství v závorce je součástí poslední věty popisky, tečka proto až za závorkou. Příklad: Obr. 1. Zlomek raně gotického prutu s motivem diamantování (kresba S. Svatošová, 2009).

 • pro dlouhý odkaz (delší samostatná věta s podmětem a přísudkem): uvnitř závorky je celá věta, proto velké písmeno na začátku věty a tečka v závorce. Za závorkou už tečka není. Příklad: .., že Kampa a Klárov byly ostrovy. (Podklad J. Havrdy a J. Hlavatého upravil M. Ďurica, 2009.)

U obrazového materiálu přebíraného od druhých osob a z archivů je nutné redakci předat přesnou informaci o majetkových vztazích k obrázku (fotografii, plánu) a o autorských právech k publikování. O licenci k publikování může požádat redakce, v případě vyšších finančních nároků za licenci bude od publikování obrázku upuštěno.

Popisky k obrázkům
a) podle lokality:

 • Obr. 9. Hradčanské náměstí čp. 186/IV (Salmovský palác). Východní a jižní řez sondy …

 • Obr. 18. Praha 1-Nové Město, Národní–Mikulandská ppč. 841, 842, 843, výzkum NPÚ ÚOP HMP č. 2013/33. Duté oděvní nákončí zdobené ….

b) podle autora díla:

 • Obr. 5. Sandro Botticelli, kolem r. 1480–1485: Portrét mladého muže v renesančním oděvu. National Gallery, Londýn, dostupné na ……..

ad 6. Resumé – dát cca 15% délky stati

Souhrn má být zkrácenou, přesto hodnotnou verzí vlastního příspěvku, proto do zhuštěného textu by měly být zapojeny i odkazy na literaturu a obrazovou přílohu. Český podklad pro resumé by neměl překročit 15 % délky stati. Překlady do německého či anglického jazyka (dle přání autora) zajistí redakce. Dodání cizojazyčného resumé přímo autorem je vítáno, v takovém případě redakce žádá i o českou verzi. Vedle resumé se překládají i popisky k obrázkům.

ad 7. Obrazové přílohy

Obrazové přílohy jsou redakci poskytnuty výhradně za účelem publikování příspěvku, přílohy v papírové podobě budou na požádání vráceny.
Veškerý obrazový materiál tvoří jednotnou řadu „Seznam a popis obrázků“. Číselná řada obrázků je uspořádána dle toku textu (viz ad 1d).
Redakce žádá:

 • Tabulky a grafy ve formátu .XLS.

 • Foto ve formátu .TIFF, .JPEG, ve výjimečných případech i v podobě papírové. Minimální rozlišení 400 dpi, u reprodukcí raději 600 dpi.

 • Plány a mapy ve formátu .PSD či vektorové formáty s výjimkou corellu, ten převést do pdf. U map a plánů min. rozlišení 600 dpi. Pro lepší výsledek tiskového výstupu zaslat se zachovanými vrstvami a neslučovanou průhledností.

 • Při zasílání příloh mailem neměnit formát ani rozlišení, ale poslat přes úschovnu, možno i rozděleně do více zásilek.

 • Obrázky dodat upravené na šířku max. 18,5 cm. V sazbě budou upraveny do jedné ze 4 možných šířek: 18,5 cm (šířka zrcadla), 13,5 cm, 9 cm, 4 cm.

 • Po zmenšení obrázku do požadovaného formátu nesmí klesnout výška písmen pod 2 mm.

 • Obrázky nerámovat, jednotný rámeček dostanou obrázky v sazbě.

 • Dle povahy obrázku požaduje redakce grafické měřítko (u plánů, map i předmětů), směrovou růžici, názvy ulic.

 • Při číslování obrázků pro čísla 1–9 použít kvůli řazení 01–09.

 • Redakce nepřijímá obrazové přílohy jako součást textu ve wordu (nízká kvalita). Musí být předány samostatně, do textu budou zapojeny až při sazbě.

ad 8 Údaje o autorech

Pro vizitku na konci článku prosíme uvést název zaměstnavatele a kontaktní e-mailovou adresu autorů příspěvku (bude zveřejněno).
Pro redakci prosíme uvést adresu bydliště a telefonní spojení na všechny autory včetně autorů ilustrací, budou muset být redakcí kontaktováni.
Od autorů, spoluautorů a autorů ilustrací bude redakce potřebovat písemný souhlas s publikováním.

 

Korektury


Po přijetí textu k publikování je text jazykově, graficky a editorsky zpracován. Před předáním do sazby je text zaslán e-mailem k 1. korektuře. Před vytištěním je již zalomený text poskytnut k další (2.) autorské korektuře. Autorské korektury jsou autorům zasílány e-mailem (stránkové korektury). Úpravy nejsou v textu vyznačeny.

Hotové korektury prosíme vrátit nejlépe v papírové podobě, v odůvodněných případech lze i elektronicky s úpravami ve formě komentářů či bublin. Korektury ve WORDu výlučně ve formě Revize (sledování změn, popř. komentáře).