Staletá Praha — pokyny pro autory: formální požadavky na citace


Časopis Staletá Praha má vlastní citační úzus, který vychází z úzu prof. Jana Royta (profesor dějin umění na Katolické theologické fakultě Univerzity Karlovy) v kombinaci s citačními zvyklostmi v oboru archeologie.

 
Seznam literatury – citační úzus


Citace je rozdělena na 2 části. Zleva kód, pod kterým je uvedena odkazem v textu (viz Pokyny pro autory – 1a Odkazy na literaturu). Vpravo plná citace. Obě části odděluje dlouhá pomlčka s mezerami.  (Kód: Alt + 0151; nebo Alt + Ctrl + Num. minus)
Příklad: Menclová 1976 — Dobroslava Menclová: České hrady I. Praha 1976.

Pravá část – plná citace:
Jméno (celé) Příjmení dvojtečka V případě více autorů Jméno (celé) Příjmení mezera lomítko mezera Jméno Příjmení dvojtečka. V případě více než 3 autorů (v levé části Příjmení et al.) v pravé části vypsat autory jmenovitě.
Příklad: Razím/Razím 2001 — Vladislav Razím / Daniel Razím: .....
Příklad: Čtverák et al. 2003 — Vladimír Čtverák / Michal Lutovský / Miloslav Slabina / Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha 2003.

Příjmení buď standardním písmem nebo kapitálkami, přednost má běžné písmo podložené barevně (pomoc při převodu do kapitálek při sazbě).
Do kapitálek se upraví jen běžné standardní písmo, nikoliv celé jméno majuskulou. Jména pouze velkým písmenem zkomplikují převod!

Jméno (celé) Příjmení dvojtečka Název stati tečka. Za názvem stati tečka vždy, nezávisle, zda jde o knihu, článek ve sborníku či v časopise.
Příklad: Nechvátal 2007 — Bořivoj Nechvátal: K archeologickému poznání baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě.

Dále pokračování různé dle druhu publikace.

Kniha:
Název. Místo vydání mezera rok tečka. Opakované (druhé) vydání: 22005. Opakované rozšířené vydání: 2., rozšířené vydání, Praha 2005.
Příklad: Procházka 2009 — Rudolf Procházka: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Brno 2009.

Kapitola v knize:
Název. In: Jméno Příjmení autora knihy tečka Název knihy tečka Místo a rok vydání čárka rozsah stran.
(Kniha je v bibliografiích vedena pod autorem, sborník pod názvem sborníku.)

Sborník:
Název. In: Název sborníku (knihy) tečka Jméno Příjmení editora (závorka ed. závorka) čárka místo a rok vydání čárka rozsah stran.
V případě více editorů Jméno Příjmení mezera lomítko mezera Jméno Příjmení mezera (eds)
V případě více editorů: Příklad: Nechvátal 2007 — Bořivoj Nechvátal: K archeologickému poznání baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. In: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. Bořivoj Nechvátal / Jiří Huber / Jan Kotous (eds). Praha-Kostelní Vydří 2007, 243–278.

Název ediční řady Vlastní název sborníku tečka (= Documenta pragensia, sv. 5).

Časopis:
Před názvem časopisu nevkládáme In: (jen u sborníku a kapitoly v knize).
Název článku. Název časopisu ročník čárka rok vydání čárka, rozsah stran (číslo pomlčka číslo). Příklad: Frolík 2002 — Jan Frolík: Zamyšlení nad třetím svazkem sborníku „Mediaevalia archaeologica“. K výsledkům výzkumů raně středověkého opevnění Pražského hradu a Malé Strany. Archeologické rozhledy 54, 2002, 705–726. (Případ, že celý ročník má průběžné číslování.)
V případě vyšší periodicity bez průběžného číslování, kdy každé číslo začíná od strany 1: Název ročník čárka rok vydání lomítko číslo sešitu čárka rozsah stran.
Příklad: Veselý/Patrný 2008 — Jan Veselý / Michal Patrný 2008: Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze. Průzkumy památek 15, 2008/2,* 3–38.
Ročník arabskou číslicí.
* Redakce si uvědomuje, že bibliograficky je zápis 2008/2 špatně a měl by znít 2/2008, ale mnozí autoři i čtenáři si pak pletou ročník s číslem sešitu.

V citaci literatury místo vydání v originále.
73sq. (tj. 73, 74), 52sqq. (tj. např. 52–56), nepag. – nestránkováno, s. d. – bez udání roku vydání, s. l. – bez udání místa vydání
Každá citace je ukončena tečkou.

 

Seznam pramenů – citační úzus


Závazné údaje v pravé části citace v  pořadí:
Zkratka archivu; název (resp. zkratka) fondu; evidenční údaje archiválií v pořadí inv. č.; signatura, karton; název archiválie a její datace v závorce; tečka
Příklad: MZA Brno, RA Dietrichštejnů, inv. č. 17-20, 59, 655-653, sign. 6-9, 34/c, 269-270, kart. 6-9, 18, 205 (zprávy Kryštofa Václava z Nostic knížeti Ferdinandovi Dietrichštejnovi o dění v západní Evropě, Polsku, Litvě a Slezsku, 1686-1698)
Příklad: Cestovní deník L. Šlika — SOA Zámrsk, RA Šliků, inv. č. 171, kart. 17 (cestovní deník Leopolda Antonína Šlika, 1706)