Staletá Praha 30, 2/2014

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Musílek – Anna Žďárská
„Z Benátek až na konec světa“. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I v Praze
SP 30, 2/2014, 2–17
Jedinečný skleněný pohár z doby okolo roku 1300 má nejasné okolnosti vzniku, cesty do Čech i znovunalezení.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – středověk – sklo – archeologie – pohár – obchod – městské elity
[pdf]

Petr Uličný
Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze
SP 30, 2/2014, 18–47
Setkání s kláštery a liturgií málo známého řádu „božehrobců“.
Klíčová slova — Praha-Nové Město – klášter – božehrobci – kanovníci Nejsvětějšího jeruzalémského Božího hrobu – Na Zderaze – architektura gotická – liturgie – Jeruzalém – Světec – Miechów
[pdf]

František Iša
K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem
SP 30, 2/2014, 48–64
Nečekané zjištění, že i nyní lze k nevyřešeným historickým otázkám objevit dosud nepovšimnuté archiválie.
Klíčová slova — zaniklá ves Psáry – Praha-Nové Město – podhradí Vyšehradu – potok Botič – Nusle – písemné prameny – historická krajina – historická geografie – rekonstrukce krajiny – raný novověk
[pdf]

Jan Havrda – Matouš Semerád – Martin Musílek
K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici
SP 30, 2/2014, 65–85
Objev románských reliktů umožnil rekonstruovat vývoj jednoho staroměstského domovního bloku.
Klíčová slova — Praha, Staré Město pražské – vrcholný středověk – kvádříkový dům – románská architektura – parcelace – stavební historie
[pdf]

MATERIÁLIE


Tomasz Cymbalak – Veronika Staňková
Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu
SP 30, 2/2014, 86–110
Katalog záchranných archeologických výzkumů realizovaných v areálu bývalého židovského hřbitova s vyhodnocením zejména severozápadního okraje nekropole a blízké kamenické dílny.
Klíčová slova — archeologický výzkum – Praha-Nové Město – Židé – hřbitov – pohřebiště – Židovská zahrada – náhrobky – středověk
[pdf]

Ladislav Bartoš
Okna apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
SP 30, 2/2014, 111–120
Konzervace raně gotických fresek v apsidě hostivařského kostelíka vedla k detailnějšímu průzkumu se zajímavými výsledky.
Klíčová slova — kostel – středověk – románská architektura – sakrální architektura – apsida – okno
[pdf]

Miroslav Kovář
K architektonickým zlomkům ze Zbraslavského kláštera
SP 30, 2/2014, 121–128
Dvě zdobené kalichovité hlavice rozšířily nepočetný soubor středověkých architektonických článků.
Klíčová slova — cisterciáci – Čechy – Praha-Zbraslav – architektura – hlavice – vegetabilní dekor – raná gotika
[pdf]

SDĚLENÍ      [pdf]


Vratislav Ryšavý
Možný projektant náhrobku hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic v Černínské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
SP 30, 2/2014, 129–131

Andrea Holasová
Mezinárodní den památek a historických sídel 2014 v dubnu připomněl: Pomněte na pomníky!
SP 30, 2/2014, 131–136

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Pražský sborník historický (PSH) I–LX (1964–2012)
                                   — místní a tematický rejstřík, 137–158

AKTUALITY       [pdf]


Z. Dragoun – M. Tryml
Podzemí kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech zasypáno
SP 30, 2/2014, 159-161

H. Tomagová Černá
Nově prohlášené movité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2013
SP 30, 2/2014, 161-165

L. Bartoš – M. Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2013
SP 30, 2/2014, 165-170

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (10)
Východní okraj Pražského Hradu s části Malé Strany
SP 30, 2/2014, 171–172

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]