Staletá Praha 35, 2/2019

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Zuzana Bláhová-Sklenářová
Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů
SP 35, 2/2019, 227
Sumarizace výsledků archeologického bádání v bývalé vsi Kyje a jejím okolí od pravěku po hrobové nálezy z 18. a 1. poloviny 19. století podává přehled o vývoji zdejšího osídlení, ukončený sondou do doby poměrně nedávné.
Klíčová slova — střední Čechy – Praha – Kyje – pravěk – středověk – osídlení – novověk – hrobová výbava 
[pdf]

Tomasz Cymbalak – Kristýna Matějková – Martin Musílek – Jakub Sawicki
Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání uživatelů i hmotné kultury
SP 35, 2/2019, 2867
Soubor archeologicky získaných nálezů hmotné kultury z výplně odpadní jímky při domě čp. 69/II ve Spálené ulici je unikátní zastoupením výrobků z cínu, interpretace souboru se dotýká problematiky nakládání s odpadem ve městech, určení majitelů předmětů i jejich sociálního zařazení.
Klíčová slova — Praha – Nové Město pražské – archeologický výzkum – odpadní jímka – hmotná kultura – cínové nádobí – konvářství – raně novověká keramika – environmentální výzkum – měšťané
[pdf]

Martin Vyšohlíd – Jan Zavřel
Metalurgické aktivity v předlokační osadě Opatovice v Praze-Novém Městě
SP 35, 2/2019, 6885
Multidisciplinární výzkum na parcele domu čp. 164 v Křemencově ulici doložil existenci dílny zabývající v období 2. poloviny 12. a 1. poloviny 13. století vedle výroby a zpracování železa produkcí neželezných kovů a jejich slitin.
Klíčová slova — archeologický výzkum – Praha – Nové Město – předlokační osídlení – zahloubené stavby – metalurgie – neželezné kovy – metalurgické pece – analýzy
[pdf]

Richard Biegel
Václavské náměstí a zrození pražské „city“ na počátku 20. století
SP 35, 2/2019, 86113
Václavské náměstí s okolím je nejen jevištěm bouřlivého vzniku pražské obchodní „city“ na počátku 20. století, ale také svědkem prvních debat o zachování historických budov a z nich vyplývající meziválečné promyšlené výškové regulace hlavních tříd.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – Nové Město – Václavské náměstí – architektura – urbanismus – památková péče – regulace – Státní regulační komise
[pdf]

MATERIÁLIE


Miroslav Kovář – Vojtěch Vaněk
Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách
SP 35, 2/2019, 114124
Dějiny vsi na okraji Prahy s četnými majetky pražských měšťanů i církevních institucí a otázka stáří jejího bývalého středověkého kostela na základě náhodně učiněných nálezů středověkých stavebních článků druhotně využitých v neorománské kostelní novostavbě.
Klíčová slova — farní kostel – architektura – středověk – Zlatníky u Prahy – architektonické detaily
[pdf]

SDĚLENÍ


Jindřich Figura
Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém Městě v Praze
SP 35, 2/2019, 125131
Krátké seznámení s rozsahem a skladbou jedinečného středověkého souboru usní, s metodikou práce a stručnou charakteristikou nejdůležitějších kategorií nálezů.
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — místní rejsříkčást 2.(Historické jádro Prahy),    132166

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček, Ladislav Bartoš, Kateřina Knotová, Miroslav Kovář, Anežka Mikulcová, Matouš Semerád
Stavebněhistorické průzkumy a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2018
SP 35, 2/2019, 167-174

Andrea Holasová
Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Vodárenskou věž na Letné
SP 35, 2/2019, 175-176

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]