useful links


NPÚ – Národní památkový ústav (National Heritage Institute) (http://www.npu.cz)
NPÚ, ÚOP v Praze, odbor Archeologie (National Heritage Institute, Regional Specialized Office in Prague, Dept. of Archaeology) (website only in Czech) (http://www.archeopraha.cz)

Praha — Prague
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (Prague City Hall Heritage Department) (http://pamatky.praha-mesto.cz)
Klub za starou Prahu (website only in Czech) (www.zastarouprahu.cz)

Academy of Sciences of the Czech Republic
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague) (http://www.arup.cas.cz)
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Brně (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno) (http://arub.cz)
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (The Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences) (https://www.udu.cas.cz)
Centrum medievistických studií (Centre for Medieval Studies) (http://cms.flu.cas.cz)

Universities
Univerzita Karlova – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou (Institute of Archaeology Faculty of Arts, Charles University) (https://upa.ff.cuni.cz)
Univerzita Karlova – Ústav pro klasickou archeologii (Institute of Classical Archaeology Faculty of Arts, Charles University (https://ukar.ff.cuni.cz)
Univerzita Karlova – Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty (Institute of Christian Art History, Catholic Theological Faculty, Charles University) (http://www.ktf.cuni.cz)
Univerzita Karlova – Ústav pro dějiny umění (Department of Art History, Faculty of Arts, Charles University) (website only in Czech) (https://udu.ff.cuni.cz)
Masarykova univerzita - Ústav archeologie a muzeologie (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University) (http://www.phil.muni.cz)
České vysoké učení technické v Praze — Ústav památkové péče (Department of Architectural Conservation, Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague) (https://www.fa.cvut.cz)
České vysoké učení technické v Praze — Ústav teorie a dějin architektury (Department of Theory and History of Architecture, Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague) (https://www.fa.cvut.cz)
Slezská univerzita — Ústav archeologie (website only in Czech) (http://www.slu.cz)
Slezská univerzita — Ústav historických věd (website only in Czech) (http://uhv.fpf.slu.cz)
Západočeská univerzita (http://www.kar.zcu.cz/)
Univerzita v Hradci Králové – Ústav historických věd (http://pdf.uhk.cz/uhv/)

Museums
Národní muzeum - Oddělení prehistorie a protohistorie (http://www.nm.cz/hm/preh.htm)
Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav (http://mzm.cz/mzm/oddeleni/archeo...)
Muzeum hlavního města Prahy (http://www.muzeumprahy.cz/)
Muzeum východních Čech v Hradci Králové (http://www.muzeumhk.cz/)
Okresní muzeum a galerie Jičín (http://jicin.tpc.cz/inf/archeo.htm)
Vlastivědné muzeum Olomouc - Archeologické centrum (http://www.vmo.cz/cs...)
Husitské muzeum Tábor (http://www.husmuzeum.cz/)
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (http://www.muzeumcb.cz/)
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (http://www.muzeum-roztoky.cz/)
Regionální muzeum v Teplicích (http://www.muzeum-teplice.cz/)
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (http://www.znojmuz.cz/)
Slovácké muzeum Uherské Hradiště (http://www.slovackemuzeum.cz/ind...)
Slezské muzeum Opava (http://www.szmo.cz/)
Chebské muzeum (http://www.muzeumcheb.cz/)
Muzeum Českého ráje v Turnově (http://www.muzeum-turnov.cz/)
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (http://www.muzeum-zlin.cz/)
Muzeum Karlova mostu (http://www.muzeumkarlovamostu.cz/)
Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích (http://www.muzeum.strakonice.cz/)
Městské muzeum v Čelákovicích (http://www.muzeum-celakovice.com/)
Východočeské muzeum v Pardubicích (http://www.vcm.cz/)
Západočeské muzeum v Plzni (http://www.zcm.cz/)
Severočeské muzeum v Liberci (http://www.muzeumlb.cz/)
Regionální muzeum v Kolíně (http://www.kolin.cz/muzeum//navigace.htm)

Journals and periodicals
Archaeologia historica (http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/vyzkum/casopisy)
Archaeologica pragensia (http://www.muzeumprahy.cz/archaeologica-pragensia/)
Archeologické rozhledy (http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html)
Časopis Společnosti přátel starožitností (http://spolecnostps.wz.cz)
FUMA (Forum urbes medii aevi) (http://www.fuma.cz/)
Interdisciplinaria archaeologica (http://www.iansa.eu/index.html)
Památky archeologické (http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/pamatky.html)
Praehistorica (FF UK)
(http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=110&predkl=60)
Pražský sborník historický (http://www.ahmp.cz/index.html?mid=51&wstyle=0&page=%27%27)
Průzkumy památek (http://www.pruzkumypamatek.cz/)
Studia mediaevalia Bohemica (http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/casopis-smb.html)
Studia Mediaevalia Pragensia
(http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=132&zalozka=0&predkl=0)
Umění (http://www.umeni-art.cz/cz/default.aspx)
Vlastivědný věstník moravský http://www.mvs-brno.cz/periodika/vlastivedny-vestnik-moravsky.html)
Zprávy památkové péče (http://zpp.npu.cz/)

Archeological institutions
Archaia Brno (www.archaiabrno.cz)
Archaia Praha (www.archaia.cz)
Archaia Praha o.p.s.(www.archaiapraha.cz)
Archaia Jih (www.archaiajih.cz)
Archeologické centrum Olomouc (http://www.ac-olomouc.cz)
Archeos (http://www.archeos.cz/)
Česká archeologická společnost (profesní sdužení s účastí amatérů)
(http://www.archeologickaspolecnost.cz/index.html)
Česká společnost archeologická o. p. s.(http://www.csarcheologicka.eu/)
Labrys (http://www.labrys.cz/)
ÚAPP severozápadních Čech (http://www.uappmost.cz/)
ÚAPP středních Čech (Praha) (http://www.uappsc.cz)
ÚAPP Brno (http://www.phil.muni.cz/archeo/moravs...)
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek (http://www.zip-ops.cz/)