list of abbreviations

 
AH časopis Archaeologia historica
AHMP Archiv hlavního města Prahy
APH Archiv Pražského hradu
AR časopis Archeologické rozhledy
ARÚ AV ČR Archeologický ústav AV ČR 
ARUP Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
AV ČR Akademie věd České republiky
AVU Akademie výtvarných umění
ČAS Česká archeologická společnost – profesní sdružení s účastí amatérů
ČKA Česká komora architektů
ČSA, o. p. s. Česká společnost archeologická
ČVUT České vysoké učení technické
FF MU Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FF UP Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
FUMA časopis a konference Forum urbes medii aevi (pořádá Archaia Brno)
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
IISPP Integrovaný informační systém památkové péče
ISO Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
GIS geografický informační systém
KP nemovitá kulturní památka
KZP Klub Za starou Prahu
MFF UK Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
MHMP OPP Magistrát hlavního města Prahy, bývalý odbor památkové péče
MHMP OKP Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
MIS metainformační systém
MK Ministerstvo kultury
MKP movitá kulturní památka
MMP Městské muzeum hlavního města Prahy
MPR městská památková rezervace
MPZ městská památková zóna
NA Národní archiv
NK Národní knihovna Praha
NKP Národní kulturní památka
NPÚ Národní památkový ústav
NPU ÚOP HMP Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
NPÚ GŘ Národní památkový ústav, generální ředitelství
NZ nálezová zpráva
OP PPR ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
PA časopis Památky archeologické
PPR Pražská městská památková rezervace
PSH časopis Pražský sborník historický
PSSPPOP Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (bývalý název vydavatele)
PÚPP Pražský ústav památkové péče (bývalý název vydavatele)
PÚSPPOP Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody (bývalý název vydavatele)
RID referát reidentifikace
RHK Regionální a hodnotitelská komise
SPÚ HMP Státní památkový ústav v hl. m. Praze (bývalý název vydavatele)
SSPPOP Středisko státní památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy (bývalý název vydavatele)
SÚA Státní ústřední archiv (bývalý název Národního archivu)
SÚPPOP Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (bývalý název NPÚ GŘ)
SÚRM HMP Sekce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy
SÚRPMO Státní ústav pro rekonstrukci památkových  měst a objektů, po privatizaci Společnost pro rekonstrukci památkových měst a objektů, a. s.
VCPD Výzkumné centrum průmyslového dědictví
ÚAN území s archeologickými nálezy
ÚDU Ústav dějin umění AV ČR
UHS Uměleckohistorická společnost v českých zemích
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization