Pracoviště NPÚ v hlavním městě Praze realizuje vlastní skromný ediční plán, zaměřený na různorodé pražské památky stavebně historické či archeologické povahy nebo na významné osobnosti s Prahou spojené. Pro rozšiřování archeologické pramenné základny k pokračujícímu poznávání vývoje Prahy slouží edice APDP – Archeologické prameny k dějinám Prahy (ISSN 1803-232X). Odborní pracovníci jiných odborů pracoviště nejčastěji publikují u externích vydavatelů, kteří jsou schopni zajistit administrativu a finanční krytí vydávaných knih (např. edice Pražské vily aj.).


EN:  The office of National Heritage Institute in the Capital of Prague realizes its own modest edition plan, aimed at diverse Prague monuments of building history or archaeological nature, or significant figures connected with Prague. For extending the archaeological reference fund to the ongoing research concerning the development of Prague there is an APDP edition – Archaeological sources to Prague history (ISSN 1803-232X). Professionals of other fields of the same branch most often publish with external publishers, who are able to provide the administration and financial coverage of the volumes (f.e. Prague villas edition etc.)